Portal:Bygningsvern

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk

B Y G N I N G S V E R N 

> Om bygningsvern, byplanlegging og kulturminnevern

Bygningsvern er et overordnet begrep som både omfatter adminstrativt og opinionsdannende arbeid, samt den fysiske siden, bygningspleien.

Dette omfatter beskyttelse, rehabilitering og pleie av bygninger som har antikvarisk verdi. Vern av antikvariske bygninger er underlagt lovfestede retningslinjer, primært nedfelt i kulturminneloven og forskrifter til denne.

Det finnes i dag om lag 3800 fredede bygninger i Norge, der anslagsvis 2300 er i privat eie. I tillegg kommer et stort antall bygninger med status som bevaringsverdige.

Artikkel

Verneverdier er et sett med ulike verdier knyttet til en bygning eller et miljø. De ulike verdiene kan gi argumenter for vern og rettningslinjer for bevaring. Verneverdige bygg behandles slik at dens verdier beskyttes og forsterkes.

Verdigrunnlag :

Et verdigrunnlag kan være de kriterier for vern som er brukt i kulturminnevernet.

Viktig i denne sammenheng er Dag Myklebusts artikkel: Verditenkning en arbeidsmetode i bygningsvern. Han tar for seg Alois Riegl (1858-1905) . Hans minnesmerkefilosofi er et viktig bidrag til kulturminnevernet. Han mente at alle overleverte vitnesbyrd om menneskelige gjerninger har historisk verdi. Kunstviljen endrer seg i tid og rom. Et hovedpoeng er at den kunstneriske smaken forandrer seg og at målestokken for kunstverdien er i hvilken grad kunstverket samsvarer med betrakterens smak. Betegnelsen minnesmerke er subjektiv og tatt i bruk av oss. Minnesmerker har en erindrings verdi. Dets historiske verdi ligger i at det representerer et trinn i utviklingen av den menneskelige skapervirksomhet. Historikerens oppgave blir å konservere minnesmerket i den tilstand det er overlevert og deretter sørge for vedlikehold. Minnesmerkepleien må leve i konfliktfylt sameksistens med bruksverdien.

Artikkel
2007.07.06 Rygnestadtunet oversikt .jpg

Rygnestadtunet er et gårdsmuseum med bygninger på Nordigard, Nørdre Rygnestad i Valle i Setesdal, like ved stedet hvor E 9 og RV 45 møtes. Det står nøyaktig slik som da det ble stående tomt i 1919, tunet ble fredet i 1923 og ble gjort til museum i 1940. Gravfunn tyder på at stedet hadde bosetting på 900-tallet. Rygnestadtunet er et autentisk gårdstun som består av bekkekvern (1), våningshus ( 2), tre-etasjes loft (3), låve og stall (4), sauefjøs (5), fjøs (6), loft (7), smie (8) og badstue (9).

Begrep

Antikvarisk verdi (synonym til aldersverdi) er de verdier som kan tillegges en ting fordi den er gammel. I forbindelse med kulturminneloven kommer denne verdien tydelig til uttrykk. F.eks. er alle før-reformatoriske (1527) kulturminner automatisk fredet

Prosjekt
Handberg1864.jpg
 • Strøk i Bergen Prosjektet vil ta for seg de forskjellige strøkene i Bergen, bygniger og deres historie.
Fotografi

 

Breistølnaustene
Breistølnaustene
Bilder
Damsgaardhovedgaard.jpg 2007 11 02 Jugendarkitektur Ålesund Apotekergata 29.jpg Reinli stavkirke Bagn G Bull.jpg Stavkirkekonstruksjon.jpg
Bilder fra Bergen Bilder fra Ålesund Grunnplaner Tegninger av Håkon Christie
Urnes stave church, Dahl.jpg Hegge stavkirke - 22.jpg 2007.08.20.Kvernes Stavkirke Choir01.jpg 2007 10 07 Valdres Høre 69 1024.jpg
Stavkirke Hegge stavkirke Kvernes stavkirke Høre stavkirke
2007 10 06 Valdres Ulnes 15 1024.jpg 2007 09 15 Giske Kapell 18 Enh.jpg Mariahiml.jpg 2007 07 186 Fjære Kirke 24.jpg
Ulnes kirke Giske kirke Mariakirken i Bergen Fjære kirke

> Fakta om bygningsvern

 • Det finnes i dag over 3800 bygninger i Norge som er fredet
 • Vern av antikvariske bygninger er underlagt lovfestede retningslinjer
 • Retningslinjer finnes i kulturminneloven og forskrifter til denne.

> Hovedemner innen bygningsvern

Bygninger
Stavkirke · Norske middelalderkirker i stein · flere...

Bygningstyper
Bygningstyper · Kirke · Moské · Teater · flere...

Bygningsvern
Bygningsvern · Byplanlegging · Kultur · Kulturminne · Strøk i Bergen · Verneverdier · flere...

> Søk i kategorier

Bygninger
Arkitektoniske former · Apotek · Kirker · Klostre

Bygningsdetaljer
Bygningsdetaljer · Byggeteknikk i tre


> Portaler

Arkitekturhistorie · Bergen

> Nye artikler

.

> Aktuelle saker

> Litteratur

 • Myklebust, Dag; «Verditenkning - en arbeidsmåte i bygningsvern», Fortidsminneforeningens årbok 1981 s. 85 - 106
 • Tore Drange, Hans Olaf Aanensen, Jon Brænne; Gamle trehus Historikk, reparasjon, vedlikehold Universitetsforlaget 2000, 2. utg
 • Wexelsen, Einar: «Trekk fra fortidsvernets eldste historie i Norge» Fortidsminneforeningens årbok 1974, s.43-62
 • Myklebust, Dag‚ «Utviklingen av kulturminnevernet gjennom 1900-tallet» Fortidsminneforeningens årbok 1999,s.9-34
 • Roede, Lars; Den autentiske kopi - om kopier, etterligninger og ekthet. I: Gjenstanden, verdi og virkning. NKKMs fagseminar.1991 S. 62-69,
 • Museer i fortid og nåtid, red. Amundsen m.fl., Novus forlag 2003, s. 117-141
 • Hoem, Siri: «Autentisk nostalgi» Fortidsminneforeningens årbok 2004, s.47-55
 • Haraldsen, Ingunn og Egede-Nissen, Hans‚ «Vern av det tyvende århundrets arkitektur» Fortidsminneforeningens årbok 2001, s.199-20
 • Haugen, Annika: «Vern av armert betong» Fortidsminneforeningens årbok 1999 s.79-88
 • Palüdan-Müller, Carsten: «NIKU og utfordringene for norsk kulturvern» Fortidsminneforeningens årbok 2003, s.117-124
 • Bull, Lisen: «Verneverdi og utvelgelseskriterier» Informasjon fra Riksantikvaren 1987
 • Plan- og bygningsloven
 • Lov om Kulturminner

> Eksterne lenker