Norske middelalderkirker i stein

Fra Kunsthistorie
Hopp til: navigasjon, søk
Dale kirke.jpg

Norske middelalderkirker i stein


Det finnes en rekke Norske middelalderkirker i stein. De første steinbygningene i Norge var kirker, og sagaene forteller at de skal være reist i 1000-årene. Ingen av disse er bevart. De eldste bevarte er Værnes kirke i Trøndelag og deler av Stavanger domkirke da spesielt den øvre delen av skipet. Disse er reist i begynnelsen av 1100-årene. Det ser ut som om de fleste norske kirkene ble bygget mellom ca 1150 og 1250. Da var en stor del av behovet dekket og en bygget gjerne ut og utvidet de eldre kirkene, spesielt ble korene gjort lengre.

Det er vanlig å dele steinbygningene fra denne perioden i to: Bygninger fra 1100-årene og begynnelsen av 1200-årene blir kalt romanske mens de som er bygget i siste del av 1200-tallet og senere i middelalderen blir kalt gotiske. Disse stiltrekkene kan en se i de ornamentale detaljene og i formen på arkitektoniske detaljer som portaler, vinduer, pilarer, buer, hvelv og så videre.

Murverket

En kan også se utviklingen i middelalderen i måten murene er utført.[1] De middelalderske bruddsteinsmurverkene har to typer. En tidlig type fra 1100-årene og en senere fra 12-1300-årene. Disse kalles også for romansk og gotisk murverkstype. Det ble brukt naturstein inntil midten av 1200-årene da en fikk teglstein, antakelig fra Danmark. Hvor og når den opprinnelig kom vet en ikke, og der er få spor etter den. Det ble også produsert tegl i Norge da det er funnet rester av teglovner i Oslo og i Tønsberg ved Valdisholm. Sansynligvis har tegl og naturstein blitt brukt side om side i samme bygning.

Byggesteinen

Den viktigste steintypen var kleberstein..[2] Den ble brukt i hjørner, portaler, vindusomramninger og andre dekorative detaljer på bygningene. Spesielt ble dett brukt i Vest - og midt -Norge. Det fantes to typer en hard, grønnstein eller grønnskiferen, og en myk. Den harde er brukt i Stavanger domkirke og Nidarosdomen . På Østlandet brukte en granitt langs kysten av Vestfold og Østfold, mens det rundt Mjøsa ble brukt mest lokal kalkstein. I Trøndelag og Nord-Norge ble det også brukt lokal marmor i en del kirker.

Utbredelse av middelalderkirker

Mange av middelalderens bevarte kirker ligger på landsbygden, bykirkene er nesten forsvunnet. Norske middelalderbyer var små og hadde bare tilsammen 50-60 steinkirker. Blant de som er bevart finner vi noen hovedverk i arkitekturen, som Nidarosdomen, Stavanger domkirke og Mariakirken i Bergen. Etter reformasjonen i 1537, ble flere av bykirkene revet, og dette skjedde så lenge som inntil ca 1890-årene. Vi mistet da tre av fem domkirker og alle kongsgårdskirkene utenom det som er bevart som ruiner.

På landsbygden kom den store trusselen ved lov om kirker og kirkegårder i 1851 som resulterte i at mange kirker måtte utvides. Men en valgte også ofte å bygge nye kirker og de gamle ble revet eller i noen tilfeller kjøpt og reddet av private eller Fortidsminneforeningen.

Det ble bygget steinkirker i alle landets (nåværende) fylker unntatt i Finnmark. Det var få også i de andre nordligste fylkene.Flest kirker ble bygget i Hordaland (40), Vestfold (34), og Østfold (30). De fleste kirkene ble bygget som langkirke og noen få som basilika. Noen av kirkene var katedralkirker, andre var klosterkirker. De aller fleste var sognekirker, men noen var også privatkirker.

Bevarte kirker

Det finnes omkring 160 middelalderkirker i stein som er helt eller delvis bevart. Det meste som er bevart av middelalderske steinkirker her i landet er små romanske bygdekirker, spredt over hele landet. Rundt 57 har mindre endringer og mye av den opprinnelige middelalderbygningen bevart, mens 97 er utvidet eller vesentlig ombygget, men kan ha noen deler fra middelalderen bevart. I noen av disse er så lite bevart at en nesten kan snakke om nybygde kirker etter middelalderen.

En del av de 57 «rene» middelalderkirkene er av spesiell interesse, er godt bevart og dokumentert i litteratur. De danner derfor en kjerne i forskningen rundt middelalderkirker.

Oversikt over bevarte kirker

Det fantes omkring 314 middelalderkirker i stein.[3]

 • 62 kirker har ikke satt synlige spor etter seg.
 • 48 gjenfinnes som ruiner eller tufter.
 • 47 kirker ble avløst av ny kirke.

Dette er omkring halvparten av de 314 kirkene som fantes.

Av den resterende halvparten steinkirker fra middelalderen som er bevart er:

 • 97 en del av dagens ombygde og utvidete kirker
 • 34 er med mindre endringer også i bruk til kirkelige formål
 • 23 er omtalt som museumskirker.

De sistnevnte kan til særskilte formål tjene til bruk i religiøse handlinger. De to siste gruppene kan betegnes som «rene» middelalderkirker. I de ombygde og utvidete kirkene finnes deler fra middelalderen i mer eller mindre grad, men kirkene bærer preg av å tilhøre forskjellige epoker.

Se også

Referanser

 1. avsnittet er basert på Lidén, Hans-Emil; Middelalderen bygger i Stein, Oslo 1974
 2. avsnittet er basert på Lidén, Hans-Emil; Middelalderen bygger i Stein, Oslo 1974
 3. Denne oversikten er basert på Lokalhistoriewiki Middelalderkirker i stein

Litteratur

 • Ekroll, Øystein; Med kleber og kalk, Norsk steinbygging i mellomalderen 1050-1550, Oslo 1997, ISBN 82-521-4754-2
 • Ekroll, Øystein, Stige, Morten, Havran, Jiri; Middelalder i Stein (Kirker i Norge; bind 1). Oslo 2000, ISBN 82-91399-09-3
 • Lidén, Hans-Emil; Middelalderen bygger i Stein, Oslo 1974, ISBN 82-00-01396-0
 • Lidén, Hans-Emil; «Middeladerens steinarkitektur i Norge»i Norges kunsthistorie, bind 2, Oslo 1981 s. 7–125 ISBN 82-05-12266-0
 • Lunde, Øivind; «Norges klostre i middelalderen». I: Fortidsminneforeningens årbok 1987
 • Øye, Ingvild (red); By og land i middelalderen Utgitt av Bryggens museum, 1994.

Oversiktskart

Stavkirker, Steinkirker fra middelalderen og etterreformatoriske kirker

Eksterne lenker

Vi

Vi har flere bilder, trykk på lenken:
Norske middelalderkirker i stein.


Kirkearkitektur
Kirkebygningen: Apside | Transept | Kor | Kirkeskip Midtskip | Kryss | Narthex | Oktogon | Omgang | Travé | Sideskip | Krypt | Galleri | Arkade | Triforium | Klerestorium | Kapittelhus | Sakristi | Skrudhus | Våpenhus
Monumenttyper: Kirke | Kloster | Kapell | Katedral | Dåpskapell | Basilika | Hallkirke | Langkirke | Korskirke | Sentralkirke | Arbeidskirke
Bygningsdetaljer: Strebebue | Kapitél | Søyle | Bue | Arkivolt | Hvelv | Portal | Korsgang | Atrium | Kuppel | Rotunde | Tårn | Støpul | Takrytter | Takstol | Lanterne | Vestverk
Dekorasjon: Glassmaleri | Rosevindu | Vannkaster | Tympanon | Skulptur | Ikon | Kors | Krusifiks | Innvielseskors |Freskomaleri | Kalkmaleri
Inventar: Alter | Altertavle | Alterskap | Alterfrontal | Predella | Døpefont | Prekestol | Tabernakel | Korstol | Misericordia | Ikonostasis | Ciborium | Baldakin | Epitaf | | Triptyk | Votiv | Relikvieskrin | Sakrarium | Sedilia | Pulpitur | Lektorium | Schola cantorum
Perioder: Tidlig kristen | Bysantinsk | Romansk | Gotikk | Renessanse | Barokk | Rokokko | Klassisisme | Historisme | Funksjonalisme | Modernisme | Postmodernisme
Ikonografi: Engel | Evangelistsymboler | Maria | Kristus | Festsyklus | Helgen | Det gamle testamentet | Det nye testamentet [ Jesajas tre | Stigen til paradis |
Hovedartikler: Steinkirker, middelalder | Stavkirker | Kristendom | Den katolske kirke | Klostre | Den ortodokse kirke | Protestantisme | Terminologi | Verneverdier | Kristen ikonografi