Skriveråd

For å skrive en tekst som er akademisk er det visse regler som må følges. Det skal det komme klart fram hvilke formuleringer, synspunkt, argumenter og resonnementer som er skribentens egne og hvilke som er hentet fra andre. Allment kjente opplysninger og synspunkter trenger ikke referanser. Men når man opplyser om noe som er kontroversielt eller ikke kan anses som allment kjent, skal man gi eksplisitt beskjed om hvor man har opplysningen fra. Dessuten skal sitater alltid ha referanser.
Leseren skal alltid ha mulighet til å finne referansene. Referansene må derfor skrives på en slik måte at leseren har anledning til å finne igjen det stedet det refereres til.
Det er viktig at litteraturlister er riktig utformet og at en er nøye med fotnoter/kildehenvisninger.

Alle referanser skal føres to steder: Referansen skal oppgis på det relevante stedet i selve teksten og i lister helt til slutt. I Wikier bruker en gjerne Litteratur for trykte kilder og Eksterne lenker for nettkilder og skriver dem nederst på siden.

Litteraturlisten skal ordnes alfabetisk på etternavn.
En m oppgi de fullstendige bibliografiske opplysningene som må til for at leseren skal kunne finne frem til originalen. Litteraturlisten har tittelen Bibliografi eller Litteraturliste. Du må oppgi samtlige kilder du har henvist til i teksten, med forfatter, tittel og publiseringsdata. Bruk punktum mellom de enkelte elementene. Listen skal alfabetiseres på forfatternes etternavn. For titler med inntil tre forfattere skrives alle navnene fullt ut. For titler med fire eller flere forfattere skrives de frste sju forfatterne fullt ut, etterfulgt av m.fl. (et al.). Kursiver boktitler og navn på tidsskrifter. Opplysninger om utgave tas med for andre og senere utgaver. Utgivelsessted (by) må vre med, etterfulgt av forlagets navn. Vr oppmerksom på at utgivelsessted er den byen hvor forlagets (hovedkontor) ligger, ikke den byen hvor trykkeriet ligger.

Hvis det refereres til flere tekster av en og samme person, skal tekstene ordnes kronologisk (etter årstall) i referanselisten.

Modell: Etternavn, fornavn. Boktittel i kursiv. Publiseringssted/by forlag årstall. ISBN nummer

Ved frstegangshenvisning til en kilde i referansen skal den vre fullstendig. Bruk komma mellom de enkelte elementene i referansen. Ved senere henvisninger til samme kilde er det vanlig å oppgi forfatterens etternavn, tittel og et sidetall.

Modell for frstegangshenvisning til bker i referansene: Fornavn Etternavn, Tittel: Undertittel, eventuelt utgave (Utgivelsessted: Utgiver, utgivelsesår), sidetall.

Det finnes en rekke nettresurser med råd om litteratursøk, skriving av litteraturlister og fotnoter/referanser. En del av disse rådene bør en følge uansett hvilken type tekst en arbeider med.
En liten orientering om skriving og bruk av kilder finnes her. Kilder som brukes bør gjennomgå en kildekritikk: Troverdighet, Objektivitet, Nøyaktighet, Egnethet.NettstederBøker  • Kjeldstadli, Knut; Fortida er ikke hva den en gang var. Oslo Universitetsforlaget 1999. ISBN 82-00-12924-1

  • Lie, Sissel; Fri som foten. Oslo Gyldendal 1996. ISBN 82-417-0591-3

  • Mørstad, Erik; Visuell Analyse, Metode og skriveråd. Oslo Abstrakt forlag 2000. ISBN 82-7935-010-1

  • Olden-Jørgensen, Sebastian; Til Kildene! Introduksjon til historisk kildekritikk. København Gads Forlag 2001. ISBN 87-12-03778-8

  • Aakre, Haakon; Retten til å sitere fra åndsverk. Bergen Fagbokforlaget 2002. ISBN 82-7674-793-0


 
 
viagra norge apotek educations sabotage viagra på nett sabotage Mexican cialis 20mg virkning volunteer Mogadiscio Dalton